Allmänna villkor för advokatuppdrag hos AdvokatGruppen Lund AB

1.Tillämpningsområde
Villkor är tillämpliga på uppdragsförhållande mellan klient och AdvokatGruppen Lund AB (AdvokatGruppen).

2. Förhållandet till god advokatsed mm
Villkoren gäller om ej annat följer av tvingande lag, god advokatsed eller att annan skriftlig överenskommelse har träffats.

3. Debitering mm
3.1 Uppdragsavtal
För enskilt uppdrag tillämpas den timtaxa som fastställs i särskilt uppdragsavtal mellan AdvokatGruppen och klienten.

Har inget annat avtalats, tillämpar AdvokatGruppen Domstolsverkets vid var tid beslutade rättshjälpstaxor. Fakturering sker efter den rättshjälpstaxa som gäller då arbetet faktureras.

Bilersättning debiteras med 38 kr/mil inkl moms om ej annat överenskommits. För resor med tåg gäller biljettkostnad för första klass.

3.2 Förskott och fakturering
Allt nerlagt arbete i uppdraget bokförs Detta omfattar t.ex. alla AdvokatGruppens kontakter med klienten, motpartsombud, domstol och de ytterligare personer eller myndigheter som kan bli nödvändiga. Kontakterna kan vara per brev, mail, fax, telefon eller personlig inställelse. Minsta tid som debiteras för arbete och kontakter är 10 min.

AdvokatGruppen har rätt att begära skäligt förskott för arbete och utlägg under uppdragets utförande samt att fakturera klienten löpande.

För ärenden med rättshjälp och rättsskydd gäller kompletterande regler, se nedan

3.3 Försenad eller utebliven betalning
Saknar en faktura förfallodag ska betalning erläggas senast 30 dagar efter det att faktura utfärdas eller krav på betalning på annat sätt framställts. Därefter löper ränta enl. 6 § räntelagen. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen, för närvarande 9,5 procent, och påminnelse- och expeditionsavgift med 60 kr.

Förskott ska betalas inom tio dagar från det att begäran därom framställts.

Om förskott eller underhandsfaktura inte betalas i rätt tid, har Advokatgruppen rätt att frånträda uppdraget.

3.4. Rättsskydd
Även i de fall rättsskydd i försäkring tas i anspråk, är klienten ytterst betalningsansvarig för Advokatgruppens faktura.

Klienten ska alltid själv till AdvokatGruppen betala rättsskyddets självriskbelopp och eventuella belopp som överstiger förekommande arvodesbegränsningar i klientens rättskyddsförsäkring. Vanligt förekommande begränsningar i rättsskyddet avser ersättningsbar timkostnadsnorm och totalkostnad för rättsskyddsuppdrag.

3.5 Rättshjälp
Rättshjälp regleras genom lag och myndighetsföreskrifter. Klienten ska betala rättshjälpsavgift löpande i enlighet med de Allmänna Villkoren om inte annat följer av lag eller myndighets reglering. Betalas ej föreskriven rättshjälpsavgift upphör rättsskyddet. AdvokatGruppen har då även rätt att frånträda uppdraget.

4. Penningtvätt
Enligt lag måste advokatbyråer för vissa uppdrag inhämta och bevara bevis avseende klienters identitet. Du kan därför mötas av krav på identitetshandlingar avseende dig samt annan fysisk eller juridisk person som är involverad i uppdraget för din räkning. Det erinras om att det i lag finns reglerat skyldighet för advokat att frånträda uppdrag och att det i vissa fall inte är tillåtet att – ens för klienten – uppge skälen härför.

5. Ansvarsförsäkring
Rådgivningen är anpassad för det specifika uppdraget och utgår från de uppgifter och underlag som har presenterats för oss. De råd som lämnas kan inte användas för annat sammanhang. Om annat ej skriftligen har avtalats, ansvarar AdvokatGruppen inte för eventuella skattekonsekvenser av rådgivningen.

För uppdrag gäller Advokatsamfundets obligatoriska ansvarsförsäkring.

AdvokatGruppen ansvarar enbart för skada som klient har lidit genom fel eller försummelse som orsakats av AdvokatGruppen vid uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till det högsta belopp som kan utbetalas genom ansvarsförsäkringen.

6. Tillämplig lag
För Advokatgruppens uppdrag gäller svensk lag.

7. Personuppgiftslagen
Behandling av personuppgifter, se Information om GDPR

8. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistelösning som prövar arvodestvister och ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller advokatbyrå. Ni kan vända er till Konsumenttvistnämnden om du är konsument, har ett krav i anledning av en advokattjänst och har försökt nå en lösning i samförstånd med advokaten utan att lyckas. (se information och kontaktuppgifter på vår hemsida wwwdvokatgruppen.se) avseende arvodestvister eller andra ekonomiska krav som du som konsument riktar mot en advokat, biträdande jurist eller en advokatbyrå, se www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.