Våra rättsområden

Familjerätt

gäller t.ex. frågor om skilsmässa, samboseparation, vårdnad, barns boende, umgängesrätt, underhållsbidrag, kvarsittningsrätt i bostad, bodelning och avtal mellan makar och sambor.

Arvsrätt

kan t.ex. gälla frågor om arv, testamente, bouppteckning, boutredningar, förvaltning och avveckling av dödsbon samt arvskiften. Utöver familje- och arvsrätt arbetar vi med försäkringsjuridik och annan civilrätt.

Vi åtar oss uppdrag avseende gåvor, generationsskiften, fordringsförhållanden mm.

Civilrätt

t.ex. frågor om fastighet, bostad, gåvor, fordringar.

Avtal och handlingar

Vi lämnar rådgivning om och upprättar avtal och handlingar som fullmakter, framtidsfullmakter, äktenskapsförord, samboavtal, skuldebrev och gåvobrev m.m.

Uppdrag från domstol

Vi åtar oss också uppdrag från domstol, som t.ex. bodelningsförrättare, boutredningsman, skiftesman, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, rättshjälpsbiträde och offentligt biträde.

Vidare åtar vi oss uppdrag som god man för Allmänna Arvsfonden, som testamentsexekutor mm.