Kostnader

Beroende på ärendetyp debiterar AdvokatGruppen Lund olika arvodestaxor. Om inte annat har avtalats, tillämpar vi den så kallade rättshjäpstaxan vid tidpunkten för fakturering. Kostnaden för rådgivning betalar du normalt själv. Du betalar per påbörjad kvart.

Behöver du tolk under rådgivningen måste detta uppges när du bokar tid.

Du kan i vissa fall få rådgivningsavgiften nedsatt om särskilda skäl föreligger, t.ex. om du har inkomst som är lägre än 75 000 kr/år.

Är du omyndig och saknar inkomst, kan du i vissa situationer få rådgivning gratis.

Om det blir aktuellt med rättskydd eller rättshjälp, ombesörjer vi ansökan därom.

Rättsskydd ingår i de flesta hemförsäkringar. Det fungerar på så sätt att ditt försäkringsbolag i vissa tvister betalar en del av kostnaden för ditt juridiska ombud med avdrag för vanligtvis 20-25 % i självrisk, beroende på vilket försäkringsbolag du har.

Rättshjälp innebär att staten i vissa tvister betalar en del av dina kostnader för juridiskt biträde om du har låg eller ingen inkomst, saknar tillgångar och inte kan betala för biträde genom rättsskydd i hemförsäkring.

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd prövar tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten.